PUBLIKACJE NAUKOWE

Apollo, M., Andreychouk, V., & Bhattarai, S. S. (2018). Short-Term Impacts of Livestock Grazing on Vegetation and Track Formation in a High Mountain Environment: A Case Study from the Himalayan Miyar Valley (India). Sustainability, 10(4), 951. DOI: 10.3390/su10040951

Apollo, M. & Rettinger R. (2018). Mountaineering in Cuba: improvement of true accessibility as an opportunity for regional development of communities outside the tourism enclaves. Current Issues in Tourism. DOI: 10.1080/13683500.2018.1446920

Apollo, M. (2018). Ethics in tourism as a key to development, prosperity and well-being of all stakeholders: 3rd International Congress on Ethics and Tourism, Krakow, 27–28 April 2017. International Journal of Environmental Studies, 75(2), 361-365, DOI: 10.1080/00207233.2017.1383076

Apollo, M. (2017). Can an ethical approach to tourism bring development, prosperity and well-being to all stakeholders? A full report from the 3rd Internatinal Congress on Ethics and Tourism, Krakow, 27–28 April 2017. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 248(11), 7-25. DOI: 10.24917/20845456.11.1

Apollo, M. (2017). The good, the bad and the ugly–three approaches to management of human waste in a high-mountain environment. International Journal of Environmental Studies, 74(1), 129-158., DOI: 10.1080/00207233.2016.1227225

Apollo, M. (2017). The population of Himalayan regions – by the numbers: Past, present and future. [W:] R. Efe, M. Öztürk (eds.), Contemporary Studies in Environment and Tourism, Chapter: 9 (143-159). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. link

Rettinger, R. & Apollo, M. (2017). Enriching tour–operators' offer to go beyond sea, sun and sand: The case of the Dominican Republic.
[W:] R. Efe, M. Öztürk (eds.), Contemporary Studies in Environment and Tourism, Chapter: 5 (60-81). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. link

Apollo, M. 2016. Mountaineer’s Waste: Past, Present and Future, Annals of Valahia University of Targoviste, Geographical Series, 16(2), 13-31. DOI: 10.1515/avutgs-2016-0002 link

Apollo, M. 2016. Mountaineering in the High-Himalaya: The case of the Miyar Valley (Poster). Presented at the 3rd International Conference Geography, Environment and GIS for students and young researchers, Targoviste, Romania, 19–21 May.

Apollo M., 2015, The clash – social, environmental and economical changes in tourism destination areas caused by tourism. The case of Himalayan villages (India and Nepal), Current Issues of Tourism Research, vol 5/2015, no. 1, s. 6-19.

Apollo M., Bandoła Ł., Duda K., Kraska K., Krzyk A., Poduszyńska A. (red.), 2015. Książka abstraktów: Natura – Człowiek – Kultura 2015, (Ed.) M. Apollo, wyd. Kasper, Kraków, ISBN: 978-83-63896-27-0.

Apollo M., 2014. Meteorologiczne determinanty klimatu górskiego a sezonowość wspinaczkowa szczytów Korony Ziemi, wyd. EPISTEME - Czasopismo Naukowo-Kulturalne, nr. 23(II)/2014, s. 77-104, ISSN 1895 - 4421 (lista „B” MNiSW – 4 punkty).

Apollo M., 2014. Proces zasiedlania wysokich Himalajów, wyd. EPISTEME - Czasopismo Naukowo-Kulturalne, nr. 23(II), s. 105-116, ISSN 1895 - 4421 (lista „B” MNiSW – 4 punkty).

Apollo M., 2014. Zanieczyszczanie środowiska gór wysokich ekskrementami ludzkimi na przykładzie wybranych szczytów Korony Ziemi. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Nr 26/2014: 199-214, ISSN: 1896-1460 (lista „B” MNiSW – 5 punktów).

Apollo M., Bandoła Ł., Batoryna M., Duda K., Jędrzejewski P., Kraska K., Krzyk A., Olczak K., Poduszyńska A., Pyznar K., Semla M., Wywioł A., Zabrocka-Śliwka M. (red.), 2014. Książka abstraktów: Natura – Człowiek – Kultura, (Ed.) M. Apollo, K. D. Kraska, A. Poduszyńska, wyd. Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME, Kraków, ISBN: 978-83-7759-041-6.

Apollo M., 2014. Climbing as a kind of human impact on the high mountain environment – based on the selected peaks of Seven Summits, Journal of Selcuk University Natural and Applied Science - ICOEST Conf. 2014 (Special Issue), s. 1061-71.

Apollo M., 2014. Experimental Method for Measuring Non-toilet Mountaineer’s Excrement, Journal of Environmental Science and Engineering, nr. A 3 (2014) – wyd. David Publishing Company, USA, s. 123-129 (lista „B” MNiSW – 8 punktów).

Apollo M., 2014. Dual pricing – two points of view (citizen and non-citizen). Case of entrance fees in tourist facilities in Nepal, Procedia - Social and Behavioral Sciences 03/2014; nr. 120, s. 414-422 - online issue on SciVerse ScienceDirect, wyd. Elsevier.

Apollo M., 2013. Zderzenie – społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne przemiany w środowisku recepcyjnym wywołane ruchem turystycznym. Przypadek osady Nagarkot (Nepal), wyd. EPISTEME - Czasopismo Naukowo-Kulturalne, nr. 19(II)/2013, s. 71-94. (lista „B” MNiSW – 5 punktów).

Apollo M., 2012, Wpływ turystyki na zmianę środowiska naturalnego gór Korony Ziemi. Góra Kościuszki, Aura – Ochrona Środowiska,
nr 4/2012, s. 20-23 (lista „B” MNiSW – 1 punkt).

Apollo M., 2011, Wspinaczka wysokogórska, najwyższa forma turystyki wysokogórskiej - wieloaspektowy fenomen, [W:] Naród. Społeczeństwo. Kultura., pod red. Homa SJ T., Bandoła Ł., Daraż-Duda K., Kraków, wyd.  Episteme, s. 317-326 (lista „B” MNiSW – 6 punktów).

Apollo M., 2010, Antropopresja turystyki wysokogórskiej na przykładzie Kilimandżaro, [W:] Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, pod red. Kurek S., 93 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,Studia Geographica I, Kraków, Wyd. Naukowe UP, s. 30-39 (lista „B” MNiSW – 1 punkt).